Wheelock's Verbs by Conjugation

To Latin Teaching Materials Home

 

Grammar Helps Index Page

 

Remember to which conjugation each verb belongs.

 

1st

2nd

3d

4th

3-io

Other

 

rainbar

  

First Conjugation

 

 

amô

côgitô

conservô

 

errô

laudô

servô

vocô

 

satiô

iuvô

cênô

culpô

 

superô

tolerô

necô

dêmônstrô

 

creô

stô

appellô

mûtô

 

vîtô

exspectô

adiuvô

dêsîderô

 

navigô

recitô

dêlectô

lîberô

 

parô

prônûntiô

labôrô

narrô

 

negô

putô

nûntiô

spêrô

 

invîtô

probô

praestô

dêdicô

 

pugnô

rogô

dubitô

recûsô

 

rûsticor

spectô

hortor

cônor

 

arbitror

mîror

recreô

oblectô

 

ôrô

cûrô

serênô

peregrînor

 

ôrnô

pernoctô

ambulô

lîbô

 

oppugnô

explicô

fatîgô

for

 

opînor

imperô

 

 

  

top

 

 

  Second Conjugation

 

 

dêbeô

moneô

salveô

terreô

 

valeô

videô

habeô

maneô

 

remaneô

audeô

doceô

teneô

 

timeô

dêleô

misceô

moveô

 

videor

careô

prohibeô

iubeô

 

contineô

gaudeô

rîdeô

iaceô

 

egeô

expleô

taceô

respondeô

 

doleô

invideô

praebeô

pateô

 

sedeô

fateor

persuâdeô

noceô

 

foveô

pâreô

studeô

subrîdeô

 

placeô

soleô

vereor

 

  

 

top

 

  Third Conjugation

 

 

scrîbô

trahô

vincô

dîcô

 

vîvô

intellegô

mittô

amittô

 

cadô

alô

dîligô

iungô

 

currô

committô

regô

admittô

 

neglegô

fluô

legô

dêfendô

 

discêdô

tango

relinquô

cernô

 

tollo

ostendô

opprimô

êducô

 

premô

vertô

petô

expello

 

pellô

quaerô

expellô

crêdô

 

ponô

cêdô

condô

contendô

 

surgô

exponô

minuô

cônsûmô

 

cognôscô

bibô

comprehendô

occido

 

prômittô

trâdô

proficîscor

crêscô

 

ûtor

loquor

nâscor

ignôscô

 

anteponô

nûbô

crêdô

parcô

 

carpô

requîrô

exigô

accêdô

 

dêcernô

contundô

côgô

contemnô

 

requiêscô

queror

suspendô

recognôscô

 

metuô

vendô

 

 

  

top

  

 

  Fourth Conjugation

 

 

audiô

inveniô

veniô

sentiô

 

sciô

nesciô

molliô

dormiô

 

môlior

serviô

impediô

experior

 

reperiô

 

 

 

  

top

  

  Third-io Conjugation

 

 

capiô

faciô

fugiô

iaciô

 

cupiô

incipiô

rapiô

êripiô

 

excipiô

accipiô

patefaciô

suscipiô

 

patior

êgredior

interficiô

sapiô

  

top

  

 

Irregular  /  Defective  /  Impersonal Verbs

 

 

sum

possum

coepî

ôdî

 

obeô

ineô

pereô

adeô

 

exeô

trânseô

licet

 

oportet

inquit

ait / aiunt

adferô

 

ferô

referô

offerô

cônferô

 

volô

mâlô

nôlô

fîô

 

redeô

abeô

  

  

  

  

  

top

  

  

  

navigation bar latin teaching materials classics programs current course offerings faculty Latin, Greek, and Classical Humanities at SLU

  

  

Latin Teaching Materials at Saint Louis University: © Claude Pavur 1997 - 2009.  This material is being made freely available for non-commercial educational use.

  

  

  

pagekeeper