Saint Louis University


Hongmei Zhu
Director of Institutional Research
Phone: 314-977-4288
Email: hongmeizhu@slu.edu

Vacant
Assistant Director of Institutional Research
Phone: 314-977-3427
Email:

Pam Wald, Ph.D.
Senior Research Analyst
Phone: 314-977-5616
Email: pwald@slu.edu

Kristina Bryan
Research Analyst
Phone: 314-977-5617
Email: bryank@slu.edu