Skip to main content
MenuSearch & Directory

ข้อมูลทั่วไป

มหาวิทยาลัย Saint Louis เป็นสถาบันการศึกษานิกายเยซูอิตของคาทอลิกที่ให้ความสำคัญกับความเป็นเลิศด้านวิชาการการวิจัยที่เปลี่ยนชีวิต การดูแลสุขภาพและความยึดมั่นอย่างแรงกล้าในศรัทธาความเชื่อและการบริการชุมชน

มหาวิทยาลัยซึ่งก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1818 ได้ให้การส่งเสริมการพัฒนาทางสติปัญญาและอุปนิสัยแก่นักศึกษาเกือบ 14,000 คนที่ 2 วิทยาเขตในเมือง St. Louis รัฐ Missouri และเมือง Madrid ประเทศสเปน ด้วยมรดกตกทอดมานานเกือบ 200 ปี มหาวิทยาลัย Saint Louis ยังคงก้าวไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงในจุดมุ่งหมายที่สูง ขึ้นและคุณงามความดีอันยิ่งใหญ่

ในฐานะสถาบันการศึกษาด้านการวิจัยระดับชั้นนำ ทางมหาวิทยาลัยได้ลงทุนในทรัพยากรมากมายเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการเรียนและยก ระดับประสบการณ์การเรียนของนักศึกษา SLU เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นในการบริการ และจริยธรรม จิตวิญญาณและความเมตตากรุณาเป็นพื้นฐานโดยไม่คำนึงถึงสาขาการเรียน ทั้งนักศึกษาและเจ้าหน้าที่คณาจารย์ทำงานบริการชุมชนรวมกันประมาณ 1 ล้านชั่วโมงในแต่ละปีมหาวิทยาลัยได้ลงทุนเป็นเงินมากกว่า 850 ล้านเหรียญสหรัฐฯเพื่อการพัฒนาปรับปรุงและขยายวิทยาเขตในช่วง 25 ปีที่ผ่านมาและมีผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อภูมิภาคนี้มากกว่า 715 ล้านเหรียญสหรัฐฯต่อปี

เพื่อสนับสนุนพันธกิจ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการ:

  • ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิชาการที่มีนวัตกรรมและการสอนที่มีประสิทธิผลในทุก สาขาวิชาด้านศิลปศาสตร์ได้แก่สาขามนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
  • สุขภาพและการแพทย์ สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ ธุรกิจ การบินและเทคโนโลยี
    สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมการเรียนที่ให้ความสำคัญและส่งเสริมการใฝ่หาความรู้ริเริ่มอย่างอิสระและกระตือรือร้นในหมู่คณาจารย์และนักศึกษา
  • ส่งเสริมกิจกรรมที่เชื่อมโยงทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเข้ากับชุมชนระดับท้อง ถิ่น ระดับประเทศและนานาชาติเพื่อความพยายามร่วมกันในการบรรเทาความไม่รู้หนังสือ ความยากจน ความไม่เป็นธรรมและความหิวโหย หยิบยื่นการดูแลเอาใจใส่ให้กับผู้เจ็บไข้ได้ป่วยและผู้ยากไร้และดำรงรักษา และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนทุกคน
  • มุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการแสวงหาหนทางที่จะสร้างอัตลักษณ์บนพื้นฐานนิกาย เยซูอิตคาทอลิกและทำการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆที่ประยุกต์ใช้มรดกทางปัญญาและ จริยธรรมเพื่อความดีงามของสังคมโดยรวม
  • ให้การต้อนรับนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากทุกเชื้อชาติและศาสนาและสร้างสำนึกชุมชนที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาตนเองทั้งในสถานะชายและหญิงเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น
  • อบรมฝึกฝนภายในชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจและความรับผิดชอบในการส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและความถูกต้องในจิตวิญญาณคำสอนของพระเยซ
  • จัดสรรทรัพยากรต่างๆอย่างชาญฉลาดเพื่อรักษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบรรลุภาระกิจและเป้าหมายต่างๆ